طراحي و استقرار نظام مديريت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 و EN 16001

این استاندارد بین المللی الزاماتی را جهت ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید که قصد آن توانمندسازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی ، شامل کارایی استفاده و مصرف انرژی می باشد.
این استاندارد می تواند با سایر استانداردها و سیستم های مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شود.
مقصود از انرژی در این سیستم الکتریسیته ، سوخت ، بخار ، گرما ، هوای فشرده و واسطه های مشابه است .
این استاندارد بین المللی الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری ، مستند سازی و گزارش دهی ، طراحی و فعالیت خرید تجهیز ، سیستم ها ، فرآیندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی مشخص می نماید .
اين استاندارد مي تواند در تمامي سازمان ها با هر نوع فعاليت و هر اندازه و ابعاد پياده سازي شود.

اين استاندارد سازمانها و شرکتها را با يک چارچوب يکسان در جهت استقرار سيستم و فرآيندهاي مورد نياز براي بهبود اثربخشي انرژي هدايت مي کند و کمک مؤثري درجهت صرفه جويي اقتصادي و کاهش گازهاي گلخانه اي با استفاده از مديريت سيستمي انرژي مي نمايد.
ISO50001در هر سازماني که خواهان مديريت انرژي خود و بهبود عملکرد آن از طريق استقرار، پياده سازي، نگهداري و بهبود يک سيستم مديريت انرژي به صورت سيستماتيک باشد ، قابل اجراست و با طراحی و استقرار کامل آن ، سازمان ها مي توانند الزامات بهبود عملکرد انرژي خود را از طريق دريافت گواهينامه سيستم مديريت انرژي را نیز اثبات نمايند.
اين استاندارد مي تواند هم به صورت جداگانه و هم به صورت يکپارچه با ساير سيستمهاي مديريتي مستقر گردد
زيرساخت هاي مورد نياز اين استاندارد همانند زيرساختهاي مورد نياز سيستم مديريت زيست محيطي مي باشد.


* بارزترین اهداف و یا دستاوردهای استاندارد مدیریت انرژی:
- توانمند سازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی
- مدیریت نظام مند انرژی از ابتدای خرید و تأمین انرژی تا استفاده از آن ها
- کمک به سازمانها در استفاده بهینه و با بهره وری بالای مصرف انرژي
- تدوین ، پیاده سازی و اطمينان از مطابقت و پيروي از خط مشي انرژي تعريف شده در سازمان
- کاهش هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف
- برقراری اهداف کلان ، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات استفاده بارز انرژی
- ايجاد پايگاه داده‌هاي انرژي ، ارائه معيار ، اندازه گيري ، ثبت و گزارش و هدايت مصارف انرژی
- برقراری چارچوب بهبود مداوم در مصارف انرژی شامل طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدامات لازم
- اجرای بازنگری انرژی و برقراری خط مبنا و شاخص های عملکردی انرژی
- بهره گیری از بهترين شيوه ها و تقويت رفتار صحيح مديريت انرژي در تمامی سطوح سازمان
- کمک به ارزيابي و اولويت بندي فن آوري هاي جديد
- به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي
- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
- آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي
- ايجاد سيستم کنترل و بازبيني سالانه