(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) OHSASA 18001:2007

معرفي :
سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (Occupational health & safety management system) بر ايمني و بهداشت پرسنل سازمان متمرکز بوده و به توجه و برنامه ريزي موارد ذيل تاکيد دارد :
- تعيين و تدوين خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي - مشخص نمودن ارتباطات درون و برون سازماني
- شناسايي پيامدهاي ايمني و بهداشتي و محاسبه ريسک ها - تهيه مستندات مورد نياز سيستم و کنترل مدارک
- دستيابي به قوانين و مقررات و ساير الزامات - تهيه و تعيين راههايي جهت کنترلهاي عملياتي
- تعيين و تدوين اهداف کلان و خرد مربوطه - تعريف شرايط اضطراري و آمادگي واکنش در اين شرايط
- تدوين برنامه هاي عملياتي جهت دستيابي به اهداف
- پايش و اندازه گيري فرايندها و پارامترهاي ايمني و بهداشتي
- تعيين ساختار سازماني و مسئوليتها
- کنترل حوادث و عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
- برنامه ريزي جهت آموزش ، آگاهي و صلاحيت

 

ویژگی ها :

در اين استاندارد بيشترين تمرکز بر روي کارکنان سازمان به عنوان يکي از گروه هاي ذينفع مي باشد.
مهمترين هدف از استقرار اين سيستم مديريتي جلوگيري (و يا به حداقل رسانيدن)، حوادث ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و بهداشتي مي باشد.
از جمله فعاليت هاي اجرايي در استقرار اين سيستم مديريتي رعايت نکات ايمني و بهداشتي طبق قوانين ايمني و بهداشتي داخلي و بين المللي، اندازه گيري شرايط ارگونوميکي، اندازه گيري عوامل زيان آور فيزيکي و شيميايي و اندازه گيري استرس هاي کاري مي باشد.